برچسب: پیروزی انقلاب

تغییر سبک زندگی در جمهوری اسلامی بازتاب تحولات، دگرگونی ها و تغییراتی است که در طی دوران خود لمس کرده است؛ تغییری که به تدریج بر تقویت عاملیت در مقابل ساختارها برای ایجاد سبک های زندگی نوین می افزاید. این روند نشان از تأثیر عاملان در معنابخشی به سبک زندگی دارد.

متاسفانه در سال های اخیر بیان غیر صادقانه و پر ابهام برخی خاطرات از سوی افرادی خاص که بیشتر شائبه بهره برداری شخصی دارد، ضمن دامن زدن به اختلاف در جامعه و ایجاد حواشی زیاد، خوراکی هم برای فرصت طلبان ایجاد کرده تا با استناد به آنها، کینه های فروخورده شان از انقلاب، ملت و نهادهای انقلابی را بیرون ریخته و به خیال خام شان انتقام ضربه شصت های فرزندان انقلاب را بگیرند.

فتنه

نهم دی ماه سال ۸۸، مردم ولایت مدار ایران با خلق حماسه ۹دی، پاسخ کوبنده ای به فتنه گران دادند و امریکا و متحدانش بار دیگر در رسیدن به هدفی که از زمان پیروزی انقلاب به دنبال تحقق آن هستند، ناکام ماندند.

به یاد آور روزها و شب هایی را که شمع وجودمان می سوخت ولی یارای روشنی بخشیدن نداشت . به یاد آور روزهایی را که قلبهامان شکسته بود و چشم هامان مایوسانه راه سرد عمرمان را می نگریست. روزها از پس هم می رفت ، همان روزهای تاریک ، همان روزهایی که همه خوبیها مدفون […]