برچسب: نظارت

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر امور جوانان، از برگزاری ۳۹۰۰ کارگاه آموزشی پیش، حین و قبل ازازدواج و شرکت ۱۷۴ هزار نفر در این کارگاه‌ها خبر داد.