برچسب: قرص برنج

خودکشی

شاید اسمش را مرگ نگذاریم هم جوابگو باشد، خودکشی اسم بهتری برای آن است. متاسفانه این قرص را به راحتی می توان تهیه کرد و مرگ بر اثر مصرف آن بسیار کوتاه مدت است.