برچسب: توانمندسازی اقتصادی زنان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: انتظار می رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی اتفاق بیفتد و اتصال به بازارهای محلی و ملی و بنگاه های پیشرو به کسب درآمد بیشتر و ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد در خانواده بینجامد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در دو سال اخیر معاونت در مقیاس‌های محدود برای توانمندسازی اقتصادی گروه‌های مختلف زنان برنامه‌هایی را به اجرا در آورده است و اکنون وقت آن رسیده است تا در سطح ملی به مدیریت ظرفیت‌های موجود بپردازد.