دسته‌بندی: یادداشت

اگر نقش‌های زنانه به معنی حذف کامل از اجتماع و رشد علمی و اقتصادی نباشد، زنان به‌خاطر به دست آوردن موقعیت بهتر، زن بودن خود را ندیده نمی‌گیرند بلکه به آن افتخار می‌کنند و در نهایت گرفتار نارضایتی درونی برای فاصله گرفتن از فطرت‌شان نمی‌شوند.

پوششی که اسلام آن را به عنوان یک حکم شرعی اعلام کرده است، یک عمل ظاهری و گسسته از عوامل و پایه ها نیست، بلکه حجاب، خیمه عفاف بانوانی است که آن را بر پایه های خود استوار نموده و باعث ترویج ارزش امنیّت اجتماعی می گردند و به تحقق آن در جامعه اسلامی، کمک می نمایند.

ابتدای دهه ۸۰ راه اندازی یک سیستم حمل و نقل نوین به نام مترو، هیجان بسیاری برای شهروندان تهرانی با خود به همراه داشت. امکان انتقال صدها مسافر از نقاط جنوبی شهر به نقاط شمالی آن در فضایی بدون ترافیک و هوای آلوده آن هم در زمان اندک بیشتر شبیه یک معجزه به شمار می­رفت.

برای شناخت هر چیزی از جمله حضرت فاطمه(س) می‌توان راه‌هایی را بیان کرد که برخی برای انسان‌های معمولی ناشدنی و برخی امکان‌پذیر ولی سخت و دشوار است. البته این شناخت‌ها هرگز به شکل شناخت کامل شهودی و حضوری در نخواهد آمد و تنها یک شناخت حصولی و محدود است.