دسته‌بندی: بین الملل

دولت چین امروز ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ از کاهش سرعت شیوع ویروس کرونا در این کشور خبر داد اما وجود همزمان گزارش‌های دیگر از سطح جهان حاکی از افزایش سرعت شیوع این ویروس در سطح جهان و در دیگر کشورها به جز چین است.