دسته‌بندی: آسیب های اجتماعی

سکوت معنا دار عیسی کلانتری به عنوان رئیس سازمان محیط زیست کشور در قبال این پدیده قابل تامل است؛ در شرایطی که سال های گذشته سازمان محیط زیست و شهرداری دو نهادی بودند که همواره از سوی رسانه ها در خصوص آلودگی هوا مورد سوال واقع می شدند، امسال این دو نهاد تا کنون هیچ واکنشی نشان نداده اند.

رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم با تاکید بر این که مصرف دخانیات به ویژه قلیان سبب تشدید عوارض دیابت می شود، گفت: تاثیر دخانیات بر زنان به دلیل نوع فیزیولوژی بدن و آسیب پذیرتر بودن آنها نسبت به این مواد، در مقایسه با مردان بیشتر است.