صندوق حمایت از توسعه کارآفرینی زنان معضل اشتغال زنان سرپرست خانوار را حل می کند

مشاور وزیر صنعت در امور زنان و خانواده مطرح کرد: صندوق حمایت از توسعه کارآفرینی زنان معضل اشتغال ۲/۵میلیون زن سرپرست خانوار را حل می کند در حالی که در ۳۷ سال اخیر، تلاش برای جامعه ایده آل اسلامی و نقش آفرینی زنان در آن بسیار صورت گرفته است.

سهیلا جلودار زاده مشاور وزیر صنعت در امور زنان و خانواده در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین پیش نویس برنامه پنجم توسعه بیان کرد: معاونت‌های مختلف وزارتخانه برای نقش ۳۰ درصدی زنان در اقتصاد یه ویژه در حوزه صنعت و معدن پیشنهاداتی ارائه کردند و به تصویب رسانده اند.

وی افزود:  پیش نویس این طرح هم اکنون برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و هیات دولت ارسال شد و ایجاد صندوق حمایت از توسعه کارآفرینی زنان یکی دیگر از پیشنهادات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نقش آفرینی بیشتر زنان بود.

جلودار زاده اظهار داشت: صندوق حمایت از توسعه کارآفرینی زنان معضل اشتغال ۲/۵میلیون زن سرپرست خانوار را حل می کند در حالی که در ۳۷ سال اخیر، تلاش برای جامعه ایده آل اسلامی و نقش آفرینی زنان در آن بسیار صورت گرفته است.

مشاور وزیر صنعت در امور زنان و خانواده مطرح کرد: این فرصت بعد از برجام برای ما به دست آمد و می توان این نقش را در دوران جدید اقتصاد ایران مورد بازنگری قرار داد.

وی تصریح کرد: مسائل اقتصادی اکنون مانع از رسیدن به اهداف اقتصادی در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۴ شده است و براساس آسیب شناسی و زنان در اقتصاد نقش کمی داشته اند این درحالی است که در هیچ کجای قانون، منعی برای حضور و فعالیت زنان در عرصه اقتصاد، صنعت و تجارت دیده نشده است.

جلودار زاده تاکید کرد: در دنیای امروز منعی برای اشتغال زنان در هر شغل و حرفه ای وجود ندارد، این در حالی است که در وزارت صنعت، معدن و تجارت ما برای رسیدن به سطح استاندارد حضور ۳۰ درصدی زنان در  اقتصاد برنامه ریزی کرده ایم و تلاش های دو ساله دولت هم نشانگر این است که ما خواستار دستیابی به این هدف هستیم.