کاریکاتور/ القاب پردردسر

انتخابات است و هزاران دردسر خواسته و ناخواسته.

به گزارش زنان خبر، گاهی اوقات در آستانه انتخابات، برخی از افراد به کمک دوستان، حامیان و رسانه های وابسته از فرش به عرش منتقل می شوند و دارای جایگاهی چنان عریض و حجیم می گردند که پایین آمدن از آن مشکل می شود. کسانی که سعی می کنند با القاب قلمبه و سلمبه نگاه ها را به سوی خود جلب کنند ولی همین القاب بساط دردسر را برای آنها ایجاد می کند. جای هیچ شکی نیست کسانی که برای نامزدهای مورد حمایت خود چنین القابی را نسبت می دهند باید یک مجلس مجزای را تاسیس کنند که مخاطب مورد نظر در آن بتواند بگنجد.