مدیر فرهنگی هنری منطقه ۱۳ گفت: رویکرد امسال ما در فعالیتهای تابستانی ارائه خدمات متنوع فرهنگی هنری از خردسال تا شهروندان ارشد (سالمندان) است و سالمندان بالای ۶۵ سال با دریافت کارت منزلت می توانند از خدمات ارائه شده در بسته تابستانی رایگان استفاده نمایند.