به تازگی باخبر شدیم یکی از نوجوانان پرانرژی کشورمان توانسته با کسب مدال برنز در مسابقات کشوری هنرهای رزمی دختران برگ زرینی دیگر در کارنامه قهرمانان این مملکت رقم بزند.

موفقیت جوانان شهرری برهیچکس پوشیده نیست.وجود استعدادهای ورزشی در این تیکه از پایتخت باعث شده که همیشه شاهد مدال اوری جوانان این منطقه باشیم.خوشبختانه در این میان بانوان ری دراین زمینه توانسته اند خوش بدرخشند ودر رشته های مختلف ورزشی در مسابقات بین المللی مدال های بسیاری را کسب کنند.