در دنیای امروزی که  معلولیت  محدودیت هایی را  برای فرد به  وجود  می آورد هستند کسانی که  با  بها  دادن  و آموزش های مختلف به  افراد  معلول نه  تنها  آموزش های مختلفی را به  آنها  می دهند  بلکه  شرایط کاری  و در آمدزایی نیز برای آنها  به  وجود  می آورند .