رژیم اسرائیل مادر تروریسم است و ما در طول تاریخ تروریستی پلیدتر و ماجراجوتر از تروریسم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی نداریم. تروریست صهیونیستی بدخیم ترین تروریست در طول تاریخ است. از زمان سرپرستی انگلیس بر فلسطین ساختار سازمان های تروریستی – صهیونیستی در فلسطین ایجاد شد، هاگانا بازوی مسلح آژانس یهود است که در سال ۱۹۲۰ تاسیس شد و خون بارترین روشها را علیه فلسطینیان به کار بردند. سازمان های تروریستی دیگری هم تشکیل شدند که هر کدام عملیات های گوناگونی را انجام دادند.

درویش‌های داعشی به‌صورت هدایت‌شده در خیابان پاسداران عروسک دست، افکار غرب و همچنین رژیم صهیونیسم بودند که به پست‌ترین و وحشیانه‌ترین رفتارها روی آوردند.

از جمله کارائی های ارزشمندی که برای لباس می‌توان ذکر کرد این است که نوعاً لباس علاوه براینکه عیب‌های افراد را می‌پوشاند، موجب زیبایی افراد نیز می‌شود؛ از این رو این چنین انتظار می‌رود که زن و شوهر نیز زینت یکدیگر باشند.