نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود دغدغه فراکسیون فرهنگیان برای اهمیت بیشتر دولت به موضوع معلمان و فرهنگیان عزیز ۴۵۰۰ میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش افزایش پیدا کرده است.