آموزش نگهداری اتوبوسی گل و گیاه در منطقه ۱۳

با توجه به زندگی ماشینی امروزه شهرها و دغدغه و هیاهوی ازدحام شهرنشینی باید با افزایش کاشت گل و گیاه بتوانیم فضای جامعه را زیباتر کنیم.