کاریکاتور: زندگی قسطی!

با مصوبه مجلس خرید سربازی هم قسطی شد.

روزنامه شهروند: با مصوبه مجلس خرید سربازی هم قسطی شد.

کارتون: زندگی قسطی!