کاریکاتور: تو مخی های امروز پایتخت‎

امروزه مشاهده می شود که جوانانی که به ثروتی رسیده اند برای ابراز وجود، از مسیر عرف و ارزش های جامعه خارج می شوند و به طرق مختلف پول خود را به رخ دیگران می کشند.ضد ارزش هایی که در مدل بالای اتومبیل، لوازم آرایش گران قیمت، کاخ ها، مسافرت ها و مراسم های آنچنانی تبلور پیدا می کند. شاید بتوان از کنار این موارد عبور کرد اما زمانی که از مسیر خود منحرف می شود و در سطح جامعه نیز نمود پیدا می کند، مصداق همان ناهنجاری اجتماعی و نامنی روانی شود.

امروزه مشاهده می شود که جوانانی که به ثروتی رسیده اند برای ابراز وجود، از مسیر عرف و ارزش های جامعه خارج می شوند و به طرق مختلف پول خود را به رخ دیگران می کشند.ضد ارزش هایی که در مدل بالای اتومبیل، لوازم آرایش گران قیمت، کاخ ها، مسافرت ها و مراسم های آنچنانی تبلور پیدا می کند. شاید بتوان از کنار این موارد عبور کرد اما زمانی که از مسیر خود منحرف می شود و در سطح جامعه نیز نمود پیدا می کند، مصداق همان ناهنجاری اجتماعی و نامنی روانی شود.