ورود زودهنگام کودکان به بازار کار باعث افزایش آسیب های اجتماعی می شود

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران تصریح کرد: دوری از تحصیل به دلیل تحمیل فشار اقتصادی خانواده، آینده ای نه چندان خوشایند را برای این کودکان متصور ساخته است و در این میان حداقل تکلیف و مسئولیت مسئولان رفع خلا قانونی خواهد بود که ناخواسته ورود زود هنگام به بازار کار را برای آنان رقم زده چراکه درصورت عدم توجه وقوع آسیبهای بیشتر قطعی است.

الهه راستگو عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به موضوع کورکان کار بیان کرد: مسئله کارکودکان را در رابطه مستقیم با افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد، طلاق، مهاجرت به شهر ها و بیکاری والدین دارد و تمامی این عوامل که خود به نوعی محصول توزیع نابرابر ثروت و شکاف روز افزون طبقاتی است کودکان را ناگزیر به جستجوی کار در خارج از منزل و تجربه اشتغال از سنین پایین سوق داده که دراین راستا حمایت از حقوق کودکانی که بخشی از بار سنگین تأمین درآمد خانواده ها روی شانه های نحیفشان سنگینی می کند ضروری است.

وی افزود: یکی از مسائل مهم و اساسی در رابطه با کودکان را مسئله کار این گروه از افراد است و متاسفانه علی رغم تدوین قوانین متعدد در زمینه کودکان بسیاری از این قوانین نادیده انگاشته شده و باید چرایی عدم اجرای آن مورد بحث و بررسی اساسی قرار گیرد.

راستگو ادامه داد: دوری از تحصیل به دلیل تحمیل فشار اقتصادی خانواده، آینده ای نه چندان خوشایند را برای این کودکان متصور ساخته است و  در این میان حداقل تکلیف و مسئولیت مسئولان رفع خلا قانونی خواهد بود که ناخواسته ورود زود هنگام به بازار کار را برای آنان رقم زده چراکه درصورت عدم توجه وقوع آسیبهای بیشتر قطعی است.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران تصریح کرد: ارتکاب هرگونه بزه و بروز آسیب به دلیل قرارگیری در موقعیت نا متعارف برای کودکان کار را نه تنها دور از ذهن بلکه حتمی است و همین موضوع لزوم جبران حقوق از دست رفته و اتخاذ سیاست و نظام جبرانی و یا حداقل فراهم سازی شرایطی امن توام با تحصیل را برای این کودکان دوچندان ساخته چرا که در صورت عدم توجه، تعمیق آسیب های اجتماعی با سرمنشاء کودکان کارکه فقدان شرایط مطلوب، مناسبترین زمینه آموزش و یادگیری جرم و ارتکاب را برایشان فراهم ساخته بعید و غیر عقلانی نخواهد بود.