زنان خبر - http://zanankhabar.ir

ناکارآمدی سیستم قضایی فرانسه در دفاع از حقوق زنان

به گزارش زنان خبر [1]، وزیـر دادگستـری فـرانسه بر ناکارآمـدی سیستم این کشـور در دفاع از حقـوق زنان فـرانسوی اذعان کرد.

وزیـر دادگستـری فـرانسه در زمینه خشونت علیه زنـان در این کشـور اخبـار تلخ ارائـه داد.
این گزارش می‌افزاید «نیکـول بلـوبت» وزیـر دادگستری فـرانسه، روز جمعه در مصاحبـه با این شبکه تلویـزیونی گفت: «سیستم فـرانسه در زمینه دفاع از حقـوق زنـان این کـشور، ناکارآمـد است.»

وزیـر دادگستـری فـرانسه، در واکنش به کشتـه شدن یک زن چهـل سـاله فـرانسوی توسط همسرش و در مقابل چشمان دختـر این خانـواده، اظهـار داشت: «من به عنوان یک مسئـول سیـاسی، یک بار دیگـر تاکیـد می‌کنم که ما به این نوع شـرایط موجود در فـرانسه اطمینـان نـداریم.»
وی ادامـه داد: «من نـمی خواهم بگـویم که ما هیچ کاری انجام نداده ایم و یا قضات فـرانسوی در این زمینه با شـکست روبـرو شده اند؛ بلکه می‌خواهـم بگـویم که به طور کلی، سیستـم ما برای حمـایت و پشتیبـانی از این گونـه زنـان فـرانسوی کارآمـد نیست.»
«نیکـول بلـوبت» افـزود: «ما برای بهبـود و اصـلاح این شـرایط، باید هر کاری می‌توانیـم انجـام دهیم.» خشـونت علیه زنـان فـرانسـوی از قبیل خشـونت‌های خانوادگـی، آزار و اذیت‌های جـنسی و تـبعیض جنسیتی از جمـله معضـلات اسـاسی دولـت، جامعـه و سیستم قضـایی فـرانسـه به شمـار می‌آیـد. براساس آمـار رسمی اعـلام شده، از ابتـدای سـال جـاری میـلادی تاکنون بیش از یـکصد و بیست زن در فـرانسه، بر اثر خشونت‌های خـانوادگی به قتـل رسیده‌اند، که این آمار نشانـگر افـزایش شمار قـتل‌های خانوادگی نسبت به سـال ما قـبل از آن است.
وزارت کشـور فـرانسه در گـزارشی آمـار کشته شـدگان خشونت‌های خانـوادگی در سـال دو هـزار و هفده میلادی را یکصد و سـی زن اعـلام کرده است که نسبت به سـال گذشـته آن یعنی سال دو هـزار و شانـزده میـلادی، تـعداد هفت نفـر بیشتر بوده است.

 

انتهای متن/*