فعال مدنی درحوزه زنان وخانواده:امنیت مهمترین اولویت و دغدغه زنان شهری است

مهین عباسی گفت: امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان به ویژه در جوامع شهری می‌باشد و جنسیت، به دلیل تنوع در عواطف و احساسات و نگرش، مهمترین عامل شخصیتی در درک امنیت است.

به گزارش زنان خبر، مهین عباسی دانش آموخته حقوق و فعال مدنی درحوزه زنان و خانواده در گفت و گویی با خبرنگار زنان خبر اظهار کرد: امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان بە ویژه در جوامع شهری به شمار می رود.

وی جنسیت را بە دلیل تنوع در عواطف و احساسات و نگرش، مهمترین عامل شخصیتی در درک امنیت دانست و افزود: گروە اجتماعی زنان ساکن در شهر بە عنوان بخش مهم و تعیین کنندەای از لحاظ کارکرد اجتماعی شهر بە شمار می‌روند.

عباسی ادامه داد: به دلیل ارتباط مستقیم و تاثیرگذار با گروههای سنی کودک، نوجوان و سالمند که از اقشار آسیب‌پذیرتر جامعە بە شمار می‌روند.

وی ادامه داد: تعامل و تاثیرگذاری و همچنین تاثیرپذیری از بخش مهم دیگر جامعە یعنی مردان، یکی از موثرترین و بە نوعی حلقەی واسط در تعاملات بینانسلی و بیناجنسیتی و بینابخشی در کار و بارهای اجتماعی و حتی مشاغل و تناسبات و سلسلە مراتب عرفی و قانونی جامعە را بر عهدە دارند.

زنان دوشادوش مردان مشارکت دارند

این فعال مدنی درحوزه زنان وخانواده با بیان اینکه شکل‌گیری “روند”هایی همانند روند “تامین امنیت” سە نوع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را به همراه دارد، گفت: زنان دوشادوش مردان و در قالب پلیس زن و اعضای پایگاههای بسیج خواهران و … در روند تامین امنیت بە صورت شکلی مشارکت دارند.

عباسی ادامه داد: “احساس” هر امری مهمتر از وجود و بود و نبود آن موضوع است.

وی اضافه کرد: افرادی که به مواردی از جمله ماشین گرانقیمت و یا ماشین مدل بالا نیازی نداشته اما به دلیل نداشتن آنها در خود احساس فقر می کنند.

این بانوی فعال مدنی درحوزه زنان وخانواده عنوان کرد: زنان نقشی محوری در ایجاد اغلب تناسبات اجتماعی دارند.

وی یادآور شد: در “روند” “احساس امنیت” کە میشود گفت با همان “احساس امنیت روانی” همپوشانی دارد، نیز مهمترین نقش را زنان بر عهده دارند

نقش زنان در تامین امنیت مهمتر از نقش سایر افراد جامعه است

عباسی ادامه داد: احساس امنیت کردن مهمتر از خود شکل صوری امنیت است لذا نقش زنان در تامین امنیت بە تعبیری مهمتر از نقش سایر افراد جامعه است.

وی اذعان داشت:در پژوهش انجام گرفتە توسط مرکز مطالعات شهرداری تهران ، با نام “شناخت کیفیت زندگی در شهر تهران” شامل تهران و ری و شمیرانات، نقشەی وضعیت امنیت شهر ارایە شدە است.

وی ادامه داد: این بخش بر پایەی احساس امنیت زنان و کودکان و نیز امنیت در ارتباط با جرم و جنایت در محلە تنظیم شدە کە باز هم در این آمار زنان بیشتر آسیب‌پذیر بوده و در اغلب موارد حدود پنجاە درصد مورد جرم و جنایت قرار گرفته اند.

این فعال مدنی درحوزه زنان وخانواده گفت: در برخی از مناطق تهران از جمله جنوب پایتخت، محدودەی بازارهای شوش و خانی آباد احساس امنیت و ضریب امنیت برای زنان پایین‌تر است.

بی توجهی در زیر ساخت ها باعث افزایش ناامنی است

عباسی اذعان داشت: در منطقه عبدل آباد به دلیل بی توجهی در خصوص زیر ساخت ها، روند افزایش احساس ناامنی برای زنان بە ویژه بە دلیل وجود بیش از حد دستفروش و بساط‌گستر جهش ناگهانی یافتە است.

عباسی گفت: ناحیەی سە منطقەی نوزدە و ناحیەی دو منطقەی هجدە نیز بەدلیل همجواری با کورەهای متروکەی آجرپزی و وجود بافت صنعتی و بافت خالی ناشی از اراضی بایر چند صد هکتاری کە عمدتا اوقافی هستند و بە دلیل گذاشتن کاربری فضای سبز در نقشەهای طرح جامع و تفصیلی و نیز عدم توان شهرداری در خرید و تملک و اجرای فضای سبز در آنها، جرم‌خیز شدەاند و پدیدەهایی همانند کورەخوابی را افزایش دادەاند.

بیشتر بخوانید:

این بانوی فعال مدنی درحوزه زنان وخانواده عنوان کرد: کارگاههای غیررسمی و غیرقانونی زیادی همانند خولازیر کە در آنها مشاغلی غیررسمی همانند تفکیک غیراصولی پسماند خشک و ضایعات، مالخری و … بە صورت گستردە و در اراضی چند دەهکتاری شکل گرفتە کە در آن بافتها متاسفانه باز هم چە مجردی و چە خانوادگی کارگران مهاجری از افغانی و پاکستانی گرفتە تا ایرانی ساکن شدەاند و در وضعیتهای بدی  به سر می بردند.

وی ادامه داد: برخی مناطق از جمله حلبی‌آباد و زورآباد معروف بودند بدون آب وبرق و در ناحیەی یک  منطقەی سیزدە ، بر اساس پژوهش های انجام شده، احساس ناامنی برای زنان و کودکان بسیار بالا است.

وی تصریح کرد:در مناطقی همانند شهران و فرحزاد هم بە دلیل همجواری با کافە و رستورانها و قلیانیها و … این احساس رو  بە افزایش است.

عباسی افزود: عمدتا در مناطق یک و دو و سە احساس امنیت روانی و ضریب امنیت بسیار بالا گزارش شدە است.

این بانوی فعال مدنی درحوزه زنان وخانواده گفت:این مهم نابرابری در توزیع امکانات و زیرساختها را نشان می‌دهد کە بەصورت طبیعی محرومیت زنان از این امکانات مضاعف است.

انتهای متن/*