عکس/ کارت دعوت به عروسی در زمان قاجار

تصویری از یک کارت دعوت به عروسی در زمان قاجار منتشر می شود.

عکس/ کارت دعوت به عروسی در زمان قاجار