زنان خبر - http://zanankhabar.ir

طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار راهکار اتصال زنان به بنگاه های پیشرو

به گزارش زنان خبر [1]، محمدتقی آبایی در خصوص الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی که طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار براساس آن اجرا می شود و چگونگی اجرایی شدن آن اظهار کرد: در الگوی توسعه مشاغل خانگی، شناسایی پتانسیل ها و مزیت های نسبی و رقابتی منطقه و جلب مشارکت فعالین و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و غیردولتی که توان مشارکت در طرح را دارند و مداخله توسعه ای دستگاه های اجرایی از نکات مهم و کلیدی است.

وی افزود: در الگوی یاد شده دیگر تمرکز صرفا بر اعطای وام کم بهره نبوده و مشاوره و توانمندسازی افراد قبل از معرفی به نهادهای مالی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه طرح طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در سه مرحله “بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت ها و هماهنگی های اولیه”، “توانمند سازی”، “اتصال به بازار انجام خواهد شد و وظیفه نظارتی ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اجرا خواهد شد.

به گفته وی، وظیفه نظارتی ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شامل نظارت بر کلیه مراحل اجرا و فرآیند اجرای “راهبری و مدیریت اجرای طرح” توسط جهاد دانشگاهی استان، اعلام به موقع مشکلات به دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در صورت عدم رفع و حل و فصل آن در استان، توجه و رعایت زمان بندی تعیین شده، نظارت بر رعایت ضوابط و چارچوب های مشاغل خانگی و الگوی توسعه است.

آبایی اظهار کرد: طبق مراحل تعیین شده در نظام نامه طرح؛ بر راهبری و مدیریت اجرای طرح و همچنین نحوه تهیه بانک اطلاعاتی احصاء شده از زنان سرپرست خانوار و مستندات مصاحبه ها توسط جهاد دانشگاهی نظارت شده است.

وی اظهار کرد: انتظار می رود با افزایش توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اشتغال پایدار در حوزه مشاغل خانگی اتفاق بیفتد و از طریق اتصال به بازارهای محلی و ملی و بنگاه های پیشرو به کسب درآمد بیشتر و ارتقاء سطح معیشت و اقتصاد در خانواده بینجامد.

اعتبار اجرای این طرح۶۵۰ میلیون ریال و جهاد دانشگاهی در استان مجری و مسئول تحقق اهداف کمی و کیفی طرح است.

 

انتهای متن/*

تلگرام زیر نوشت [2]