ساختار حیاشکنی شاه‌بیت فمینیسم است

یکى از شعارهاى فریبنده، که در افق فکرى فمینیسم خودنمایى بیشترى دارد «حقوق زن‏» وحمایت از آن استکه حمایت از زن اگر جدى و به دور از فریب کارى باشد، ارجمند است. زیرا درمکتب دین به ویژه اسلام زن جایگاه ویژه‏اى دارد ولى متاسفانه فمینیسم در اصل شورشى علیه نگرش سنتى به زنان و نقش آنان در جامعه است .

به گزارش زنان خبر فمینیسم اگرچه به معنای کنونی آن واژه‌ای نوین است، ولی قدمتی به اندازه تاریخ دارد و اصطلاح «فمنیسم» برگرفته از کلمه «Feminin» به معنای زن یا جنس مؤنث است، که خود از ریشه لاتینی «Feminia»گرفته شده است. در زبان فارسی برای واژه فمنیسم معادل هایی مانند زن گرایی، زنانه گرایی و آزادی خواهی زنانه ارائه شده است.

یکى از شعارهاى فریبنده، که در افق فکرى فمینیسم خودنمایى بیشترى دارد «حقوق زن‏» وحمایت از آن استکه حمایت از زن اگر جدى و به دور از فریب کارى باشد، ارجمند است. زیرا درمکتب دین به ویژه اسلام زن جایگاه ویژه‏اى دارد ولى متاسفانه فمینیسم در اصل شورشى علیه نگرش سنتى به زنان و نقش آنان در جامعه است .

زن گرایان به بهانه احیاى حقوق زن ازهویت و ارزش زن کاستند. بدیهى است که زن گرایى هدایت نشده جز این، نتیجه‏اى ندارد. گرچه‏این تفکر (زن گرایى) عکس‏العمل طبیعى نادیده گرفته شدن زن و حقوق او، در تاریخ است ولى،چاره درد، را نباید در فمینیسم جویا شد.

درک این نکته مهم است که بر خلاف جهان غرب به ویژه آمریکا که می‌کوشد مرد و زن را به نحوی کمی و ظاهری، برابر قرار دهند، چنان که گویی هیچ تفاوت و تمایزی میان آنها نیست، اسلام، مردان و زنان را موجودات کامل کننده یکدیگر می‌داند.

تفاوت این دو جنس در نقش و وظیفه ظاهری اجتماعی آن دو است و اسلام در این زمینه، به نوعی استکمال زن و مرد نسبت به یکدیگر قائل است تا برابری کمی ایشان، انتقادی که غالباً به نقش زن در اسلام دارند بیش از هر چیز اطلاق متکلفانه رسم و روش‌های غربی بر جهان اسلام مبتنی است.

 

مؤسسان تمام ادیان اصلی جهان، همگی نوآور بودند. تمام پیامبران باعث ایجاد تغییرات اجتماعی به نفع حقوق زنان و کودکان بودند. به عنوان مثال مسیحیت با ورود خود سطح حمایت از بیوه زنان را افزایش داد. اسلام هم از همان آغاز زنده به گور کردن و سوء رفتار با فرزندان مؤنث را باطل خواند و قوانینی وضع کرد تا براساس آن زنان متأهل از حمایت و حقوق بیشتری برخوردار شوند.

آمارها نیز از ایالت متحده آمریکا نشان می دهد در آمریکا سالانه به طور متوسط ۳۰۰ هزار زن مورد تجاوز به عنف قرارمی گیرند، یعنی از هر هزار زن آمریکایی ۲ نفر دچار خشونت های جنسی و تجاوز می شوند. همچنین در ادامه این گزارش فهمیده می شود که نیمی از زایمان های زنان زیر سی سال حاصل از ازدواج نبوده است.

در همین رابطه حسن عباسی، رئیس مرکز دکترینال امنیت بدون مرز، معتقد است: «خروجی اندیشه مدرن در پست مدرن می شود فمینیسم و فمنیسم یعنی روش و قائده ای که در آن حیا جایی ندارد و در یک جمله ساختار حیاشکنی است و در حالی که اساس اندیشه و رفتار شیعی در حیا است.»

با تهاجم جدید فرهنگ غرب در ایران، در آستانه انقلاب مشروطه، وضعیت زنان نیز همپای سایر اقشار اجتماعی تغییر کرد. ازاین‏رو، مشروطیت را باید نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی ایران دانست؛ زیرا، آثار شگرفی در تغییر نگرش‏ها در میان زنان بر جای گذاشت و جامعه ایرانی را نادانسته و ناخواسته بر مدار فرهنگ غرب کشاند.

اندیشه فمینیستی از آثار تفکرات سکولاریسم، لیبرالیسم و اومانیسم است و تنها در قلمرو «هوس مداری» و «آزادی مطلق» و «عدم توجه به وحی و احکام دینی» قابل طرح است و لذا به هیچ وجه با حقیقت و ماهیت دینی نسبتی ندارد، به همین جهت شعارهای سطحی فمینیستی برای جامعه اسلامی وصله‌ای ناچسب است و کسانی که درصدد ارائه تفسیرهای ناصواب و بدون ضابطه و تخصصی از متون دینی ما، نوعی فمینیسم اسلامی را پدید می‌آورند در واقع به دامان التقاط و روشنفکری یا عوام فریبی درغلتیده‌اند.

حلما ناصری