خشونت علیه زنان دستخوش بازی سیاسی طیفی خاص/ خشونت علیه زنان در کشورهای توسعه یافته به طرز فاجعه‌آمیزی افزایش دارد

این جامعه شتاس مطرح کرد: پرداختن به خشونت علیه زنان در ایران بیشتر شبیه یک ژست روشنفکرانه است که توسط عده‌ای خاص در جامعه ما مطرح می‌شود و تنها می‌خواهند برای جلب رضایت طیف سیاسی خاص مسائلی از این دست را پررنگ کنند.

طاهره ایزدپناه جامعهشناس و مددکار اجتماعی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به تعریف خشونت علیه زنان عنوان کرد: خشونت علیه زنان موضوعی است که تازگی ندارد در حقیقت زنان در جوامع مختلف به اقتضاء بافت فرهنگیشان ممکن است تجربهگر این خشونت باشند؛ البته نکتهای که متأسفانه نادیده گرفته میشود این است که خشونت در جاهایی که آمیزههای مذهبی البته نه از نوع مذهبی افراطی در جریان است خشونت علیه زنان کمتر به چشم میخورد، خشونت علیه زنان همانطور که در نگاه ابتدایی پیدا است در لایههای پنهان جوامع جریان دارد.

وی افزود: برخلاف عنوانی که برای این آسیب حوزه زنان انتخاب شده است، این مهم تنها منحصر به کشورهای کمتر توسعه یافته نمیشود؛ بلعکس اکنون ما میبینیم که در کشورهای پیشرفته خشونت به شکل فاجعهآمیزی نسبت به زنان در جریان است؛ به طور مثال مطابق آمار ۳۰ تا ۳۵ درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی از سوی همسرانشان قرار میگیرند و حتی ۱۵ تا ۲۵ درصد آنها در هنگام بارداری مورد ضربوشتم واقع میشوند.

ایزدپناه اظهار داشت: همچنین در این کشور که خودش را مهد دموکراسی، آزادی و تمدن میداند وقتی آمار قتل زنان را بررسی میکنید متوجه میشویداز هر ۱۰ زن قربانی سه نفر توسط همسر و یا مردی دیگر به قتل رسیده است، این آمار در انگلستان آنقدر بالا بود که سازمان ملل دو سال قبل تصمیم گرفت تا نمایندهای به این کشور اعزام کند و شدت خشونت علیه زنان را بررسی کند.

این جامعه شتاس مطرح کرد: طبیعی است که اگر تنها به لفظ بگوییم خشونت علیه زنان در ایران بسیار بالا است و ما هم باید نسخههایی که سایر کشورها و به خصوص غرب پیچیده است را تجربه کنیم به بیراهه رفتهایم، این موضوع بیشتر شبیه یک ژست روشنفکرانه است که توسط عدهای خاص در جامعه ما مطرح میشود و اصولا آنها به جای آنکه به دنبال راهکار عملی بر مبنای نسخههای فرهنگی بومی و دینی خود باشند تنها میخواهند برای جلب رضایت طیف سیاسی خاص مسائلی از این دست را پررنگ کنند که این خود آسیبهای جدیتری را به دنبال دارد.

وی گفت: به طور نمونه اگر این مسائل دغدغه اصلی قشری از مجلسنشینان باشد مطالبات اصلی زنان نادیده گرفته میشود، البته ایجاد و توسعه قانون برای مقابله با خشونت علیه زنان خوب است اما این موضوع باید با دقت نظر و بر اساس تعالیم دین اسلام که زن را ریحانه میداند و برای او شأن و منزلتی بالا درخانه و اجتماع قائل است صورت بگیرد و به عبارت سادهتر طرح سیاسی خشونت علیه زنان در ایران ظلم به آنها است.

ایزدپناه یادآور شد: برای پیشگیری از هر آسیب اجتماعی حتی پیش از اعمال فشار قانونی بهترین راهکار فرهنگسازی صحیح است؛ مجموعه نهادهای متولی اعم از سازمانهایی که افراد ناتوان و کمتوان را زیرپوشش خود دارند با همراهی سایر نهادهای دولتی با شناسایی اقلیمهایی که این مهم در آنها شایعتر است و دلایل آن به مقابله با آن از طریق فرهنگسازی محیطی پرداخت، بازگشت به آمیزههای اسلام در حوزه زن و پرهیز از نگاه جنسیتی به او یکی دیگر از راهکارهایی است میتواند با این آسیب اجتماعی برخورد کند.