ترویج تفکرات فمینیسم اسلامی در قالب حقوق بشر/ فعال‌کردن لایه‌های خفته اجتماعی با تمرکز بر مسائل زنان

دو یا سه سالی می‌شود که غرب با تمرکز ویژه بر روی مسئله زنان در کشورهای صاحب ایدئولوژی نظیر ایران بخشی از پروژه انقلاب‌زدایی خود را به شکل بسیار جدی دنبال می‌کند زیرا غربی‌ها بر خلاف برخی از عناصر داخلی به خوبی به تأثیرگذاری جامعه زنان بر سایر اقشار آگاه هستند.

زنان خبر؛ درس تمرکز آمریکایی‌ها در حوزه زنان در ایران نوعی سیاست‌های تحدیدی را در دوره پسابرجام مشاهده کرد تا از طریق این تحدید که نیمه فعال جمعیت را درآن مدنظر قرار داده‌اند به تهدید دست‌ پیداکنند. به بیان ساده‌تر آنها به‌دنبال طرح سناریویی جدید برای حمله به ایران در شرایط بعد از برجام هستند.
درست دو یا سه سالی میشود که غرب با تمرکز ویژه بر روی مسئله زنان در کشورهای صاحب ایدئولوژی نظیر ایران بخشی از پروژه انقلابزدایی خود را به شکل بسیار جدی دنبال میکند؛ زیرا غربیها بر خلاف برخی از عناصر داخلی به خوبی به تأثیرگذاری جامعه زنان بر سایر اقشار آگاه هستند؛ از همین رو برنامههای اصلی خود را در حوزه زنان و خانواده، که حوزهای مغفول مانده در کشور ماست متمرکز میکنند.
در سال جاری البته این تلاشها شکل گستردهتری به خود گرفته است این موضوع از انتخاب عاصمه جهانگیر به جای احمد شهید در ایران که ارتباط نزدیکی با بهائیت و همچنین روابط صمیمانهای با شیرین عبادی و اپوزویسیون خارجنشینی که درصدد القای دروغین نابسامانی وضعیت حقوق بشر و حقوق زنان در ایران دارد، بیشازبیش روشن میشود.

علاوه بر آن رئیس جمهور اوباما که در دوران تصدی خود بر کاخ سفید در پی استفاده از ایرانیها در اداره امور کاخ و یا مشاوره و… بود، در هفتههای قبل از انتخابات جنجالی آمریکا با دادن پیغامی صمیمانه به فریال گواشیری دستیار ایرانیتبار خود در روز ازدواجش، نشان داد پروژه استفاده از زنان در کاخی که حالا باید کلید آن را به کس دیگری تحویل دهد چندان هم از سر بیبرنامگی نبوده است و دقت در این پیام که از عرف دیپلماتیک ایالات متحده خارج است این مهم را میرساند که رفتاری پشتپرده در قبال ایران درحال شکلگیری است.

رفتاری که صورتهای مختلف آن را میتوان در امور مشابه دنبال کرد تا سرنخی که امروز در قالب برجامی موسوم به حقوق بشر دنبال میشود را به دست آورد، سرنخی که یک رشته آن در ترویج مشی فکری به نام فمنیسم اسلامی قابل توجیه خواهدبود.

در همین راستا وزارت خارجه هلند با کمک گرفتن و تحت پوشش بنیادها و سازمانهایی نظیر ولوم، هیفوس، بنیاد فورد و گروه آتیه، برنامههای خود را در حوزههای دینزدایی از جامعه اسلامی، بهویژه در حوزهی زنان، پیش میبرد.

جریان «فمنیسم اسلامی» زاییده همین شبکه بینالمللی بوده است درکنار این امور اعطای جوایزی که غربیها به فمنیستها میدهند را نیز باید به این سیاهه اضافه کرد اما چرایی اینکه غرب موضوع زنان را جزء یکی از اولویتهای کاری خود قرار دادهاست مهم به نظر میرسد و با دانستن این حقیقت میتوان پیبرد که چرا آنها به ترویج فمنسیم اسلامی دست میزنند

طرف غربی بهخوبی میداند تمرکز بر مسئله زنان، لایههای معترض اجتماعی که قابلیتهای خفته اجتماعی دارند را میتواند فعال کند؛ چیزی که البته پس از پیروزی ترامپ با عنوان آشوبهای خیابانی زنان و ضدنژادپرستی در بخش های مختلف آمریکا نیز به ظهور وبروز رسید.

از اینرو غرب بهدنبال این است تا سطحی از جامعه را که مطالبات تجدیدنظرطلبانه نسبت به موضوع زنان و مسئله فمنیسم دارد، بهعنوان یک موجودیت در عرصه بینالمللی مورد شناسایی قرار دهد تا بهواسطه آن، ابزار ملموسی برای حمله علیه جمهوری اسلامی در دست داشته باشد و درست در همینجا است که کارکرد پیام دوستانه اوباما و استفاده از زنان ایرانی در کاخ سفید خودش را نشان میدهد و همچنین فعالیت بنیادهای زنانه نیز قابل توجیه میشود.

درعینحال میتوان درس تمرکز آمریکاییها در حوزه زنان در ایران نوعی سیاستهای تحدیدی را در دوره پسابرجام مشاهده کرد تا از طریق این تحدید که نیمه فعال جمعیت را درآن مدنظر قرار دادهاند به تهدید دست پیداکنند. به بیان سادهتر آنها بهدنبال طرح سناریویی جدید برای حمله به ایران در شرایط بعد از برجام هستند.

نگاهی دقیق به واکنشهای آمریکاییها در مسئله حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر و حقوق زنان و… نشاندهنده این است که آمریکاییها در تلاشاند ضمن منزوی کردن ایران در سطح افکار عمومی بینالمللی، ابزار جدیدی برای تحدید و تهدید جمهوری اسلامی نیز پیدا کنند. ابزاری که هم مشروعیت بینالمللی دارد و هم پتانسیل اجرایی.

انتخاب جهانگیر، تبریک باراک اوباما و… موضوعاتی نیستند که بهصورت تصادفی حادث شده باشند این درحالی است که بعضا برای خوشامد آنها و همپیمانان غربیشان، متولیان حوزه زن و خانواده در ایران نگاه تفریطآمیزی به موضوعات دارند و حتی گاهی تلاش میکنند در این خصوص چشمان خود را بر روی تهدیدات بسته و به امور روزمره خود رسیدگی نمایند.

*رضوانه باهری