• تاریخ: ۲۷/۰۶/۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 35966

تصاویر / زنان زابل

زنان زابل قدرتمندند آنها توانایی تربيت پهلوانان شاهنامه را دارند بسياري از زنان روستایی پا به پاي مردانشان در چرخاندن چرخ زندگي كار ميكنند . تصاویر زهرا راد - میزان در ادامه آمده است

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل

تصاویر / زنان زابل