تدوین منشور عفاف و حجاب در دانشگاه فردوسی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: منشور عفاف و حجاب در این دانشگاه تدوین شده و اکنون درحال اجرا است.

به گزارش زنان خبر، محمد کافی گفت: منشور عفاف و حجاب این دانشگاه توسط گروه های خبره و مطابق با آیین نامه های موجود و خصوصیات محیط های دانشگاهی تدوین شده است.

وی افزود: در این دانشگاه شورای امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد که این شورا در سطح دانشکده ها تشکیل می شود و روسای دانشکده ها، دانشجویان و کارکنان عضو این شورا هستند.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد خاطرنشان کرد: منشور عفاف و حجاب این دانشگاه متناسب با آیین نامه عفاف و حجاب وزارت علوم تدوین و اجرا می شود.
کافی تاکید کرد: این منشور به گونه ای تدوین شده که آیین نامه های مربوط به عفاف و حجاب به صورت کامل در سطح دانشگاه اجرایی شوند.

منبع: مهر